Skip to content

บทความ

การใช้งาน Single Sign On ระหว่าง Wasabi และ Microsoft Entra ID (Formerly Microsoft Azure Active Directory)

การใช้งาน Single Sign-On ระหว่าง Wasabi และ Microsoft Entra ID (Formerly Microsoft Azure Active Directory) แน่นอนว่าหลายๆ องค์กรก็จะต้องมีการใช้งาน Authentication and Authorization...

วิธีการใช้งาน Nakivo Backup & Replication กับ Wasabi Cloud

วิธีการใช้งาน Nakivo Backup & Replication กับ Wasabi Cloud การใช้ Nakivo Backup & Replication กับบริการเก็บข้อมูลในคลาวด์ของ Wasabi สามารถทำได้โดยติดตั้ง Nakivo Backup & Replication...

วิธีการใช้งาน Veeam Backup for Office365 กับ Wasabi Cloud

Veeam Backup for Office 365 เป็นโซลูชันการสำรองและกู้คืนที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Microsoft Office 365 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปกป้องและจัดการข้อมูล Office 365 ของคุณ รวมถึง Exchange Online...

วิธีการใช้งาน Veeam Backup and Replication v12 กับ Wasabi Cloud

วิธีการใช้งาน Veeam Backup and Replication v12 กับ Wasabi Cloud เนื่องจากทั้งการเพิ่มขึ้นของความเร็วอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน และ การต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับ hardware...