Skip to content
Wasabi-SSO-with-Microsoft-Entra-ID-cover

การใช้งาน Single Sign-On ระหว่าง Wasabi และ Microsoft Entra ID (Formerly Microsoft Azure Active Directory)

แน่นอนว่าหลายๆ องค์กรก็จะต้องมีการใช้งาน Authentication and Authorization อยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีใดๆ สักแบบหนึ่ง และ หนึ่งใน Directory Service ที่ใช้สำหรับงาน AA นั้นก็คือ Microsoft Azure Active Directory ซึ่งตอนนี้ได้รับการ re-brand มาเป็น Microsoft Entra และ เมื่อท่านมาใช้ Wasabi Hot Cloud Storage ก็อาจที่จะอยากใช้ Authentication ผ่าน Microsoft Entra ID เพื่อความสะดวกแก่การใช้งาน เพื่อให้ระบบเป็น Single Sign On (SSO)

ท่านสามารถทำการตั้งค่า SSO ระหว่าง Wasabi และ Microsoft Entra ID เพียงดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่