Skip to content
Home » News » How does Wasabi minimum storage duration policy work

How does Wasabi minimum storage duration policy work

  • by

Minimum storage duration policy ของ Wasabi นั้นหมายถึงอะไร

สำหรับค่าตัวนี้หลายคนไม่ทราบ หรือ บางครั้งทราบแล้ว แต่ไม่เข้าใจความหมายของมัน เราเลยต้องพาไปทำความเข้าใจกับค่าดังกล่าว เพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ในการใช้งาน Wasabi Hot Cloud Storage เหมือนกัน

สำหรับค่าดังกล่าวนั้นหมายความว่า ถ้าท่านลบไฟล์ที่เก็บไว้ เร็วกว่าเวลาที่ระบบตั้งค่าไว้ว่า เป็น Minimum Storage Duration ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมได้ ซึ่งค่าดังกล่าวนี้จะมีความหมายเดียวกับ “Mininum Storage Duration Policies” ในระบบอื่นๆ เช่น AWS เหมือนกัน

โดยสำหรับ Wasabi นั้นค่าอาจจะต่างกันในหลายๆ ประเภทเช่น

  • 90 วัน (ปริยาย) สำหรับผู้ที่ใช้ Wasabi ในแบบ pay-as-you-go
  • 30 วัน สำหรับลูกค้าที่ใช้ RCS pricing model (ซึ่งกรณีที่ท่านซื้อผ่านเราจะเป็นรูปแบบนี้)
  • Cloud NAS และ Surveillance Cloud คือ 30 วัน

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราจึงขอยกตัวอย่างดังนี้ ในกรณีที่ท่านใช้ pay-as-you-go ท่านจะมีค่าดังกล่าว 90 วัน

  • ในวันที่ 1 ท่านเก็บไฟล์ไว้
  • ในวันที่ 16 ท่านทำการลบไฟล์ดังกล่าวออกไป

ในกรณีนี้ ท่านจะต้องถูกเรียกเก็บเงินตามนี้คือ

  • 15 วันจะถูกเรียกเป็นค่าเก็บไฟล์ (Timed Active Storage)
  • 75 วันจะถูกเรียกเก็บเป็นค่าลบไฟล์ (Timed Deleted Storage)

เมื่อท่านอ่านและทำความเข้าใจแล้ว อาจจะสงสัยว่า อ้าวแล้วถ้าแบบนี้ เราจะโดนเก็บแพงหรือไม่ ถ้าเทียบกับ AWS โดยใน AWS นั้นจะมีการเก็บแบบเดียวใน AWS Glacier แต่ AWS Standard จะไม่เก็บ งั้นเรามาลองเปรียบเทียบกันให้ชัดยิ่งขึ้น

ถ้าท่านทำการลบไฟล์ขนาด 100TB ในเวลาน้อยกว่า 23 วัน Wasabi อาจจะแพงกว่า AWS S3 อย่างไรก็ตามถ้าท่าเก็บไฟล์มากกว่า 23 วัน Wasabi จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า AWS ทันที และ หลังจากปีแรก ค่าใช้จ่ายใน AWS จะแพงกว่า Wasabi มากกว่า 4 เท่า (ซึ่งนั่นหมายถึงค่า egress ในการดึงไฟล์)

เพราะฉะนั้นขอพูดตรงๆ เลยว่า ถ้าท่านมีไฟล์ที่ต้องเก็บและลบบ่อย AWS อาจจะถูกกว่า แต่ถ้าท่าต้องการเก็บไว้มากกว่า 23 วัน Wasabi จะถูกกว่าแน่นอน นั่นจึงเป็นที่มาของ การใช้ Wasabi เก็บ Backup เพราะมันต้องเก็บระยะเวลานาน และ ถูกกว่าแน่นอน

 

Wasabi Minium Retention Policy
Wasabi Minium Retention Policy